dokument.gif  Om dere ønsker det, kan vedtektene lastes 
ned ved å trykke på "bildet" til venstre.

 

Vedtekter for Reisafjord Båtforening

§1 - FORMAL OG ARBEIDSOPPGAVER

Reisafjord båtforening har til oppgave å arbeide for et godt båtmiljø og friluftsliv på sjøen.

Foreningen skal arbeide for:

 • Ordnede fortøyningsforhold og opplagsplasser for medlemmenes båter.
 • Større kunnskap om båter og maritime forhold.
 • Bedre båtøkonomi for medlemmene.
 • Økt sjøkyndighet og større sikkerhet i båtsporten.
 • Gode samværsformer blant annet gjennom felles turer, møtevirksomhet og sammenkomster.

Foreningen skal følge nøye med i utviklingen områder som er av interesse for medlemmene, å bidra til
løsning av aktuelle saker i samarbeid med lokale organer.  

  

§2 - MEDLEMSKAP

Alle båtinteresserte kan bli medlem av foreningen.

Bare den som har betalt medlemskontingent kan regnes som medlem samme år,
med stemmerett på etterfølgende årsmøte.

Medlemmene har en generell plikt til og følge opp vedtak som treffes av foreningens 
styrende organer, samt overholde avtaler/reglementer fastsatt i samsvar med vedtektene.

Styret kan utelukke medlemmer som opptrer til anstøt, eller virker til skade for 
foreningen. Slikt vedtak kan ankes inn for årsmøtet, som avgjør saken med alminnelig flertall.

Medlemmer som skylder kontingent/avgift for ett år, kan etter styrets beslutning,
betraktes som utgått av foreningen og har tapt alle rettigheter.
Skyldig kontingent/avgift fratrekkes innskudd.

Eventuell fjerning av båt vil bli utført på eierens ansvar og bekostning.

 

§3 - ÅRSMØTET

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Det holdes hvert år innen utgangen
av mai måned. Medlemmene innkalles skriftlig med minst to ukers varsel.

Alle ordinære årsmøter skal behandle:

 1. Styrets forslag til årsmelding og regnskap for foregående kalenderer.
 2. Fastsette medlemskontingent og båtplassleie for kommende år.
 3. Behandle styrets forslag til budsjett og arbeidsplan for inneværende år .

 4. Velge leder, nestleder, sekretær, to styremedlemmer og ett varamedlem til styret.
  Styret fordeler eventuelle særoppgaver. Alle styreverv velges for to år.

 5. Velge en person som ikke er medlemmer av styret til å stå for revisjon av foreningens regnskaper.
 6. Behandle saker som årsmøtet har godkjent oppført på dagsorden.
  Årsmøtet kan velge faste eller midlertidige utvalg til å ta seg av særskilte oppgaver som på forhånd skal være klart definert

 7. Avstemmingsregler:
  Møtelederen fremmer forslag om avstemningsmåten, men valg skal foretas skriftlig om noen krever det.
  Vedtak i andre saker enn de som angår vedtaksendringer, skal skje ved vanlig flertall. Ved stemmelikhet faller forslaget.
  Ved valg av leder kreves over halvparten av de avgitte stemmer. Stemmelikhet ved andre valg avgjøres ved loddtrekning.

 8. Ekstraordinære møter skal avholdes når styret vedtar det, eller når minst en tredjedel av medlemmene
  skriftlig krever det.
  Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som er angitt i innkallingen.

 

§4 - STYRET

Styret leder foreningens virksomhet i samsvar med årsmøtets vedtak. Det kommer sammen så ofte som leder
eller flertallet av styret finner det formålstjenlig. Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene,
deriblant leder eller nestleder er tilstede.

Styret har ansvar for at det blir drevet effektivt arbeid i foreningen, og at det god intern informasjon
og skikkelig kontakt utad.

 

§5 - MEDLEMSMØTER

På medlemsmøter kan enhver sak av interesse for foreningen tas opp.
Medlemsmøter skal som hovedregel være informasjons- og diskusjonsmøter, men vedtak kan treffes
med bindende virkning for styret, dersom det ikke er i strid med årsmøtevedtak.

 

§6 - ENDRING I VEDTEKTENE

Disse vedtekter kan endres av ordinært årsmøte, når minst to tredjedeler stemmer for det.
Forslag til endringer sendes ut til medlemmene sammen med årsmøteinnkallingen.

 

§7 - OPPLØSNING

Vedtak om å oppløse foreningen kan bare skje i ordinært årsmøte, og må være forelagt medlemmene minst 3 uker før møtet.
Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de fremmøtte.
Årsmøte som oppløser foreningen bestemmer hvordan eiendom skal forvaltes etter oppløsning.

 

§8 - VOLDGIFT

Tvist mellom foreningen og et eller flere medlemmer avgjøres ved voldgift. Hver av partene velger et medlem til voldgiftsretten.
Disse to velger en tredje person som leder.

 

§9 - UTLÅN AV BÅTPLASS

 1. Båtplasseier disponerer fritt sin plass for utlån til 3. person, inntil 4 uker sammenhengende.

 2. Utlån/fremleie av båtplass til 3. person utover 4 uker, skal avtales med båtforeninga (styret).
  Forutsetningen er at båtplassleie og medlemskontingent betales til båtforeningen av låntaker/leier.

 3. Dette kommer i tillegg til plasseiers innbetaling av båtplassleie og medlemskontingent.
  Maksimal utlån-/fremleietid er 2 år, om ikke annet er avtalt.
  Alle båter som fortøyes i båtforeningens bryggeanlegg eller bøye/bunnkjetting, skal registreres hos båtforeningen, med båttype, størrelse og registreringsnummer.

 

§10 - GJENKJØPSRETT AV BÅTPLASS

Ved salg av båtplass har båtforeninga forkjøpsrett og gjenkjøpsplikt til samme pris som plassen ble solgt for.
Har båtplasseier ikke hatt egen båt i plassen sin de 2 siste år, trer båtforeningens gjenkjøpsplikt i kraft, dersom ikke annet er avtalt.

 

§11 - DELTAKELSE I DUGNAD

Deltakelse i dugnad er pliktig for hvert medlem, minimum en gang hvert år.
Medlem som har blitt tilkalt til dugnad og ikke har møtt, kan faktureres med kr. 500,- sammen med medlemskontingent/båtplassavgift.

Medlem som ikke kan møte personlig, kan skaffe stedfortreder for seg til dugnadsarbeidet.